Tellie

NL

Privacybeleid Tellie Family app

In dit privacybeleid leest u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen wanneer u gebruik maakt van de Tellie Family App.

Tellie Family is een dienst die bewoners van zorginstellingen (met een Tellie en een Tellie Family abonnement) toelaat om te (video)bellen met en berichten en foto’s te ontvangen en versturen van en naar personen (mantelzorgers, familie, vrienden, zorgpersoneel,…), die over de Tellie Family App beschikken. 

De Tellie Family App kan enkel gebruikt worden door personen die uitgenodigd zijn door de zorginstelling waar het familielid verblijft, op uitdrukkelijke vraag van de bewoner.  

1) Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

 Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die wij, als verwerkingsverantwoordelijke, verwerken van gebruikers van de Tellie Family App.

Met gebruikers bedoelen we iedereen die de Tellie Family App heeft gedownload om te kunnen communiceren met bewoners van een zorginstelling met een Tellie Family abonnement. Dit zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden, zorgpersoneel, mantelzorgers,…

Dit privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband met andere producten en diensten van Telenet (zoals onze telecomproducten en tv-diensten). Voor deze activiteiten moet ons algemene Telenet privacybeleid worden geraadpleegd (https://www2.telenet.be/residential/nl/juridische-info/privacy).

2) Wat betekent ‘verwerking van persoonsgegevens’ en wie is hiervoor verantwoordelijk?

Definitie

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ wordt verstaan elke verwerking van informatie die u als natuurlijke persoon kan identificeren. Welke informatie dit precies is, kunt u lezen in hoofdstuk 3 van dit privacybeleid. De term ‘verwerking’ is breed en omvat onder meer het verzamelen, vastleggen, organiseren, bewaren, bijwerken, bewerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of openbaar maken in welke vorm dan ook, bijeenbrengen, combineren, archiveren, verwijderen of uiteindelijk vernietigen van deze informatie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Telenet BV, met maatschappelijke zetel te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder nummer 0473.416.418 (in dit privacybeleid ‘Telenet’ genoemd), is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Telenet de doelstellingen en middelen bepaalt die worden ingezet om uw persoonsgegevens te verwerken.

3) Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens enkel wanneer dit noodzakelijk is:

 • in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een contract (dus om de Tellie Family App te kunnen gebruiken);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting; en/of
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van uw privacy.

Is het verwerken van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk voor één van deze drie redenen, dan vragen wij steeds uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Om de Tellie Family App te kunnen aanbieden, goed te laten functioneren, ondersteunen, verbeteren, aan te passen en om inzicht te krijgen in het gebruik van deze dienst, zijn we genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden onder meer verzameld wanneer u de Tellie Family App installeert en gebruikt. Welke soorten gegevens we ontvangen en verzamelen, hangt af van hoe u de Tellie App gebruikt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van type persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doeleinde, hoe wij deze gegevens verkregen hebben, alsook de rechtsgrond waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te kunnen verwerken.         

Type data

Doeleinde

Hoe verkregen?

Wettelijke Basis

Identificatiegegevens:
·         Naam, Voornaam
·         Avatar
·         Gegevens zorginstelling

Om het gebruik van de Tellie Family App mogelijk te maken

Rechtstreeks bekomen van het data subject (de gebruiker van de Tellie Family App)

Contractuitvoering

Contactgegevens:
·         E-mailadres
·         Telefoonnummer

Om het gebruik van de Tellie Family App mogelijk te maken

Ontvangen van de zorginstelling of rechtstreeks bekomen van het van data subject (de gebruiker van de Tellie Family App)

Contractuitvoering

Transactiegegevens:
·         Technische gegevens: IP adres, de softwareversie op uw telefoon waarmee u de Tellie Family App gebruikt,…
·         Verbruiksgegevens: persoonsgegevens die onze systemen aanmaken als u de Tellie App gebruikt (bijv. duurtijd gesprekken)

Om het gebruik van de Tellie Family App mogelijk te maken

Automatisch gegenereerd door onze systemen tijdens het gebruik van de Tellie Family App

Contractuitvoering

Contacten/Connecties:
·         Naam, Voornaam contacten
·         E-mailadres
·         Telefoonnummer
·         Gegevens zorginstelling (optioneel)
·         Avatar

Om het gebruik van de Tellie Family App mogelijk te maken

Rechtstreeks bekomen van het data subject (de gebruiker van de Tellie Family App)

Contractuitvoering

Inhoud van de berichten:
·         Inhoud (tekst)
·         Audiobestanden
·         Afbeeldingen
·         Filmpjes
·         Gegevens verzender (naam, voornaam, avatar, gegevens zorginstelling,…)

Om het gebruik van de Tellie Family App mogelijk te maken

Rechtstreeks bekomen van het data subject (de gebruiker van de Tellie Family App)

Contractuitvoering

Technische gegevens met betrekking tot het gebruik van de Tellie Family App:
·         IP-adres,
·         de datum en tijd waarop u toegang heeft gehad tot onze diensten,
·         gegevens over het gebruikte apparaat (bijv. type en merk van het toestel, softwareversie…),
·         apparaat-specifieke instellingen en eigenschappen,
·         applicatiecrashes en andere systeemactiviteiten.

Om de goede werking van de app te kunnen monitoren en te verbeteren.

Wij verwerken deze gegevens voor technische en statistische analyses en de uitkomsten daarvan worden geanonimiseerd gerapporteerd binnen Telenet.

Automatisch gegenereerd door onze systemen tijdens het gebruik van de Tellie Family App

Gerechtvaardigd belang

 

4) Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

De bescherming van uw persoonsgegevens is een prioriteit voor Telenet. We hebben daartoe passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de persoonsgegevens die zich in onze systemen en databanken bevinden maximaal te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en/of gebruik, verlies of diefstal. Deze maatregelen worden op regelmatige basis getest, geëvalueerd en waar nodig aangepast om ten alle tijden een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.

Ons informatiebeveiligingsbeleid is volledig geënt op de internationale ISO27002 standaard en bevat richtlijnen met betrekking tot onder meer toegangscontrole, dataversleuteling, beveiliging van de operaties, beveiliging van de communicatie, fysieke beveiliging… Een gespecialiseerd veiligheidsteam staat in voor de implementatie en opvolging van de richtlijnen zodat de veiligheid van onze databanken, netwerken, infrastructuur en informatiesystemen gewaarborgd is.

Ontwikkeling of implementatie van nieuwe systemen, applicaties of ontwikkeling van nieuwe producten wordt ontworpen met de hoogste beveiliging voor ogen en altijd rekening houdend met uw privacy (het ’privacy by design‘ principe). Onze beveiligings- en privacy-experts werken nauw samen met de ontwikkelingsteams om ervoor te zorgen dat er een passende bescherming is, die afgestemd is op het ingeschatte risico dat gepaard gaat met de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

Toegangscontrole is een belangrijk aspect van ons informatieveiligheidsbeleid. Telenet heeft procedures ingevoerd om toegang tot onze databanken, systemen, apparatuur en netwerken te beperken tot personen die deze toegang strikt nodig hebben ter uitvoering van hun functie. Deze personen moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle richtlijnen voor het verzekeren van de bescherming van de persoonsgegevens naleven.

Telenet voorziet ook in privacy en security-specifieke opleidingen voor haar medewerkers om de richtlijnen en procedures te verduidelijken aan haar medewerkers en om ze bewust te maken van de risico’s die gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Telenet stelt ook hoge veiligheidsvereisten aan haar partners en leveranciers die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Mede via contractuele waarborgen zien wij erop toe dat zij, net zoals wij, uw gegevens veilig en met respect voor de privacywetgeving verwerken. We verwachten van onze partners en leveranciers dan ook dat zij een informatieveiligheidsbeleid en veiligheidsmaatregelen implementeren die geënt zijn op de internationale standaarden en beste praktijken.

5) Verkopen wij uw gegevens aan derden of geven wij uw gegevens door aan derden?

Gegevensoverdracht

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming en geven deze niet aan derden door, tenzij:

 • Dit aan onze rechtsopvolgers en andere bedrijven binnen de Telenet-groep gebeurt

Wij geven uw persoonsgegevens door aan onze eventuele rechtsopvolgers en verbonden bedrijven binnen de Telenet-groep (bijvoorbeeld Liberty Global BV en Telenet Group NV) voor dezelfde doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd.

 • Dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening

Wij werken onder andere samen met Connectify NV om de ontwikkeling, beheer en onderhoud van de Tellie Family App mogelijk te maken. Zij werken in opdracht van ons en ondersteunen ons bij de dienstverlening, altijd op basis van specifieke overeenkomsten.

 • Er een wettelijke verplichting is

In het kader van een politie- of gerechtelijk onderzoek kunnen we verplicht zijn om bepaalde gegevens aan de bevoegde autoriteiten door te geven.

 • U ons toestemming hiervoor geeft

Als Telenet in andere situaties persoonsgegevens aan derden verstrekt, gebeurt dit met een expliciete kennisgeving waarin uitleg wordt gegeven over de derde partij, de doeleinden van de overdracht en de gegevensverwerking.

Internationale verwerking van uw persoonsgegevens

Voor zover persoonsgegevens (in het kader van de in deel 5A van dit privacybeleid genoemde doorgifte van gegevens) buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen we via contractuele of andere maatregelen ervoor dat deze gegevens een passend beschermingsniveau krijgen dat vergelijkbaar is met de bescherming die ze binnen de Europese Unie zouden krijgen, overeenkomstig de Europese regelgeving.

6) Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te bereiken waarvoor we ze verzamelen.

Na het opzeggen van uw Tellie Family App account worden alle gerelateerde persoonsgegevens nog 6 maanden bijgehouden. Daarna worden alle gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

De verstuurde berichten, afbeeldingen, filmjes,… worden ook 6 maanden na het opzeggen van uw Tellie Family App verwijderd.  

Na afloop van de geldende bewaartermijn(en) worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

7) Worden uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden gebruikt?

Het privacybeleid van de Tellie Family App voorziet niet dat uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens dus in geen geval voor marketingdoeleinden en maken geen commerciële profielen van Tellie Family App gebruikers.

De vier privacyniveaus, zoals beschreven in het algemene Telenet privacybeleid, zijn niet van toepassing op gebruikers van de Tellie Family App.

8) Wat zijn uw privacy-rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Overzicht van uw privacy-rechten

 • Uw recht van inzage

U hebt het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen. Wij geven u dan een overzicht van de persoonsgegevens die we van u verwerken. In eerste instantie verstrekken we u een automatisch gegenereerd standaardrapport. Als dit niet aan uw verwachtingen voldoet of als u specifieke informatie nodig hebt, kunt u een aanvullend verzoek indienen via de link bij het standaardantwoord.

 • Uw recht op aanpassen

U hebt het recht om onvolledige, onjuiste, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onmiddellijk te laten corrigeren. Om uw gegevens actueel te houden, vragen we u om wijzigingen, zoals een verhuizing, een ander e-mailadres of een nieuwe identiteitskaart, aan ons mee te delen. Wij bieden al een periodieke pop-up in Mijn Telenet, waar u gevraagd wordt om uw contactgegevens bij te werken.

 • Uw recht op verwijderen (het ‘recht op vergetelheid’)

In de volgende gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens zonder redelijke vertraging te laten verwijderen:

 • uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins door Telenet zijn verwerkt;
 • u trekt uw voorafgaande toestemming voor de verwerking van gegevens in en er is geen andere rechtsgrond waarop Telenet zich kan beroepen voor de (verdere) verwerking ervan;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder wegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking van gegevens door Telenet;
 • uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • uw persoonsgegevens moeten worden verwijderd om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • uw persoonsgegevens werden verzameld toen u nog minderjarig was.

Onthoud dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld als de verwerking vereist is om de dienst aan u te verlenen, om een rechtsvordering uit te oefenen of omdat de gegevens noodzakelijk zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een taak van algemeen belang te vervullen.

 • Uw recht op beperking van de verwerking

In specifieke gevallen hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u de juistheid van persoonsgegevens betwist of wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 • Uw recht op de overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens terug te krijgen, bijvoorbeeld om gemakkelijker van dienstverlener te kunnen veranderen. Dit is alleen mogelijk voor de persoonsgegevens die u zelf aan Telenet hebt verstrekt, op basis van toestemming of op grond van een overeenkomst.

 • Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om bezwaar te maken wanneer Telenet uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt dan nodig is om een overeenkomst uit te voeren of aan een wettelijke verplichting te voldoen. U moet dan een gemotiveerd verzoek indienen (met de specifieke redenen waarom u bezwaar maakt tegen de verwerking) en in het geval van een gerechtvaardigd verzoek zal Telenet stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens, tenzij we dwingende redenen hebben om dat niet te doen.

Praktisch

U kan uw privacy-rechten uitoefenen door uw aanvraag over te maken aan de Data Protection Officer (oftewel ‘DPO’) per e-mail (Privacy@Tellie.be).  

Om ons ervan te verzekeren dat de aanvraag gebeurt door de juiste persoon, dienen wij uw identiteit te verifiëren. Dit doen we aan de hand van een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart. Indien wij u niet met zekerheid kunnen identificeren, zullen wij geen gevolg geven aan uw verzoek.

Zijn hier kosten aan verbonden? U kunt uw privacy-rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name wegens het repetitieve karakter. In dat geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om (i) u een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratiekosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten om de gevraagde maatregelen te treffen), of (ii) te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

In welke vorm ontvang ik een antwoord? Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie waar mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u dit niet wilt. In elk geval verstrekken wij u een beknopt, transparant, begrijpelijk en eenvoudig toegankelijk antwoord.

Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek en in elk geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan die termijn zo nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij u binnen één maand na ontvangst van het verzoek hiervan in kennis.

Wat als Telenet geen gevolg geeft aan mijn verzoek? In ons antwoord zullen we u telkens informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep in te stellen bij de rechter.

In punt 10 van dit privacybeleid leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

9) Bij wie kan u terecht voor al uw privacy-gerelateerde vragen?

Voor al uw vragen met betrekking tot uw privacy terecht bij de Data Protection Officer (oftewel ‘DPO’) van Telenet:

 • Om uw privacy-rechten uit te oefenen;
 • Als u een vraag hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens en het antwoord niet in dit privacybeleid kunt vinden; en/of
 • Als u een privacy-incident wilt melden.

U kan contact opnemen met de Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar Privacy@Tellie.be.  

10) Persoonsgegevens van kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar en we verzamelen ook niet doelbewust hun persoonsgegevens. Wij kunnen de leeftijd van de persoon in kwestie niet valideren, maar verzamelen in elk geval geen gevoelige informatie of andere gegevens dan die welke nodig zijn om de dienst te verlenen.

11) Op de hoogte blijven van updates

Telenet kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van markttrends, nieuwe verwerkingsactiviteiten van Telenet enz. Wij nodigen u dan altijd uit om de meest recente versie van dit beleid te bekijken in de Tellie Family App. Uiteraard zullen we u van tevoren via onze websites of andere bestaande communicatiekanalen informeren over elke belangrijke wijziging en uw voorafgaande toestemming vragen voor onze (nieuwe) gegevensverwerkingsactiviteiten wanneer dit wettelijk vereist is.

In geval van tegenstrijdigheid hebben onze algemene voorwaarden van de Tellie Family App voorrang op dit privacybeleid.

12) Escalatie naar de toezichthoudende autoriteit

De Gegevensbeschermingsautoriteit is een onafhankelijke instantie die ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt. Als u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Telenet of als u een bemiddelingsprocedure wilt inleiden, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Laatste update: Juni 2022